Order of Malta

Statut Fundacji

 

STATUT

FUNDACJI POMOC MALTAŃSKA – MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA

(tekst jednolity)

Rozdział  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna.
 2. Fundatorem Fundacji jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.
 3. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz niniejszego statutu.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (załącznik nr 1).

§2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona i chroniona.
 3. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, placówki, podmioty lecznicze (po spełnieniu wymogów przewidzianych odrębnymi przepisami prawa), jak również placówki doskonalenia i inne formy działalności wspomagające realizację celów statutowych,  a w przypadku działania poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej – Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa.
 3. Fundacja może łączyć się z innymi Fundacjami.

§4.

           Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§5.

           Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

 

Rozdział II

CELE, ZASADY, FORMY l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§6.

Celem działalności Fundacji jest:

 1. działalność charytatywna i opiekuńcza,
 2. działalność lecznicza,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. kształtowanie osobowości  młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej  i miłości bliźniego,
 5. budzenie w społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzką niedolę,
 6. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 7. ratownictwo, w tym ratownictwo medyczne i ochrona ludności,
 8. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków, zwłaszcza wypadków komunikacyjnych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 9. wspieranie działalności Związku Polskich Kawalerów Maltańskich,
 10. działalność kulturalna,
 11. działalność wydawnicza,
 12. działalność reklamowa,
 13. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 14. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 15. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 16. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 17. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 18. pomoc medyczna, psychologiczna, socjalna i duchowa choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie,
 19. integrowanie osób gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym dzieciom,
 20. propagowanie opieki hospicyjnej,
 21. opiekę nad chorym w aspekcie:
  medycznym /łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych oraz pielęgnacji pacjenta,
  psychicznym,
  duchowym,
 22. transport osób,
 23. działalność edukacyjna,
 24. działalność w obszarze nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania,
 25. prowadzenie szkoleń, kursów i innych form oraz działań związanych z doskonaleniem zawodowym, w tym z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 26. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 27. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 28. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 29. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 30. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 31. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 32. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 33. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 34. działalność ekologiczna, w tym podnoszenie świadomości ekologicznej i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 35. turystyka i krajoznawstwo,
 36. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 37. promocja i organizacja wolontariatu,
 38. udzielanie poradnictwa obywatelskiego,
 39. udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 40. współpraca ze strukturami, formacjami oraz jednostkami obrony terytorialnej działającymi na rzecz obrony kraju  w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
 41. współpraca z organami porządkowymi, instytucjami oraz innymi organizacjami w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 42. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących cele tożsame z celami Fundacji,
 43. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 44. działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 45. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
 46. pomoc Polonii i Polakom za granicą.

§7.

Do sposobów realizacji celów Fundacji należy w szczególności:

 1. zabezpieczenie medyczne zgromadzeń,
 2. organizowanie służby  medycznej i kursów pierwszej pomocy przedmedycznej,
 3. otaczanie opieką ludzi potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych,
 4. działalność wychowawcza wśród młodzieży w szczególności poprzez Maltański Korpus Kadetów,
 5. powoływanie ośrodków szkoleniowych, doradczych i placówek edukacyjnych, opieki i ratownictwa,
 6. inicjowanie oraz opiniowanie rozwiązań formalno-prawnych mających na celu pomoc potrzebującym,
 7. udzielanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof, w tym komunikacyjnych,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
 9. wspieranie organizacji pozarządowych działających w podobnych do Fundacji obszarach w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,
 10. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych,
 11. organizowanie kolonii letnich i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 12. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 13. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji,
 14. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym,  środkami  masowego przekazu,
 15. udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym,
 16. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji związanych
  z  wykonywaniem działalności leczniczej.

 

 

Rozdział  III

MAJĄTEK FUNDACJI

§8.

 1. Majątek Fundacji tworzą:1. przekazana przez Fundatora kwota 10.000 złotych, z tego 5.000 złotych przeznaczonych na działalność gospodarczą;
  2. środki finansowe i rzeczowe pochodzące z:
  darowizn, zapisów i spadków;
  dochodów z mienia Fundacji;
  dochodów z mienia oddanego Fundacji w używanie;
  odsetek od lokat kapitałowych;
  zbiórek publicznych i innych przewidzianych prawem źródeł;
  dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja może ubiegać się o dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także o subwencje z innych źródeł dla realizacji celów statutowych.

§9.

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych oraz
  na pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuca spadek.

 

Rozdział  IV

FUNDATOR I ORGANY FUNDACJI

§10.

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, która jest organem kontrolnym i nadzorującym i Zarząd Fundacji, który jest organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji.

§11.

Fundator ma wyłączną kompetencję w zakresie:

 1. zmiany statutu i celów działania Fundacji;
 2. powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji.

§12.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, liczy od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym co najmniej 3 (trzech) powinno być członkami Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Kadencja Rady trwa 5 lat.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci.
 4. W wypadku ustania członkostwa w Radzie w trakcie trwania kadencji Rady, Fundator uzupełnia jej skład powołując nowego członka na okres do końca trwania kadencji. Członkami Rady nie mogą być osoby wchodzące w skład Zarządu, ani też osoby  pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub zawarcia umowy cywilnoprawnej
  o wykonywanie zadań na rzecz Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

§13.

 1. Do zakresu działania Rady należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  2. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu;
  3. dokonywanie rocznych ocen pracy członków Zarządu za kolejne lata kalendarzowe;
  4. kontrola prawidłowości finansów Fundacji;
  5. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu
   w poszczególnych latach;
  6. podejmowanie decyzji w sprawach, które na mocy niniejszego statutu należą do kompetencji Rady;
  7. inspirowanie oraz zgłaszanie Zarządowi nowych działań w ramach celów statutowych;
  8. podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji;
  9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
  10. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  11. zatwierdzanie budżetu Fundacji.
 1. Realizując swoje zadania Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji oraz żądać od Zarządu wyjaśnień. Rada może też zlecać wykonanie specjalistycznych czynności przez biegłych rewidentów lub inne wyspecjalizowane podmioty. Zarząd zapewnia środki na pokrycie kosztów takich czynności oraz zawarcie związanych z tym umów.

§14.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się odpowiednio do potrzeb, przynajmniej 4 razy w roku, z tym, że posiedzenie Rady w sprawie dokonania rocznej oceny pracy Zarządu oraz rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu odbywa się w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.
 2. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego
  i sekretarza Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz ewentualne inne załączniki.
 3. Każdy Członek Rady, jak również Prezes bądź Członek Zarządu, jest uprawiony zwołać z odpowiednim wyprzedzeniem posiedzenia Rady. W zawiadomieniu o posiedzeniu należy określić szczegółowy porządek obrad.
 4. Decyzje Rady zapadają w drodze uchwał podejmowanych na posiedzeniach Rady.
 5. W głosowaniu nad uchwałami każdy członek Rady posiada jeden głos.
 6. O uchwale, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy członek Rady powinien zostać powiadomiony.
 7. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli zagłosowała za nią zwykła większość członków Rady.
 8. Na posiedzeniach Rada może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na ilość uczestników, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady w trybie określonym w ust. 3 i otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia.
 9. Głosowanie w sprawie uchwał Rady jest jawne.
 10. W sprawach dotyczących wyboru członków Zarządu oraz wniosków o odwołanie członków Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, ustaleniu wysokości ich wynagrodzenia, jak również w innych sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
 11. W głosowaniach przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady mogą głosować wyłącznie za bądź przeciw podjęciu danej uchwały.

§15.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, liczy od 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) Członków. Na czele Zarządu stoi Prezes. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci. Jeżeli w wyniku ustania członkostwa w Zarządzie Zarząd liczy mniej niż 3 osoby lub gdy ustanie członkostwa w Zarządzie dotyczyło Prezesa, Rada niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu powołując nowego członka na okres do końca trwania kadencji.

§16.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady lub Fundatora.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.
 3. Po zakończeniu każdego kolejnego roku kalendarzowego działalności, Zarząd przygotowuje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji
  i Zarządu w danym roku, i przedkłada je Radzie w terminie do dnia 30 maja roku następnego.
 4. W przypadkach przewidzianych w niniejszym statucie, a także na wniosek każdego Członka Zarządu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli zagłosowała za nią zwykła większość członków Zarządu.

§17.

 1. Dla realizacji zadań Fundacji Zarząd może utworzyć biuro, a także oddziały, filie, placówki oraz – za zgodą Rady w przypadku działania poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.
 2. Strukturę organizacyjną i zasady wynagradzania pracowników Fundacji zatwierdza Rada na wniosek Zarządu.

 

 

Rozdział  V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§18.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 86.90.E     Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 86.90.B     Działalność pogotowia ratunkowego,

PKD 87.30.Z     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

PKD 88.10.Z     Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

PKD 58.11.Z     Wydawanie książek,

PKD 58.13.Z     Wydawanie gazet,

PKD 58.14.Z     Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

PKD 58.19.Z     Pozostała działalność wydawnicza,

PKD 85.59.B     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 47.78.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,

PKD 47.91.Z     Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet,

PKD 47.99.Z     Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,

PKD 61.90.Z     Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

PKD 73.11.Z     Działalność agencji reklamowych,

PKD 86.22.Z     praktyka lekarska specjalistyczna,

PKD 86.90.C     działalność  pielęgniarek i położnych,

PKD 86.90.D    działalność paramedyczna,

PKD 94.99.Z     Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 49.39         Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

PKD 85.5           Pozaszkolne formy edukacji,

PKD 85.59.A     Nauka języków obcych,

PKD 85.59.B     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 85.60.Z     Działalność wspomagająca edukację,

PKD 88.91.Z     Opieka dzienna nad dziećmi,

PKD 77.39.Z     Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

PKD 82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

PKD 86.90.A     Działalność fizjoterapeutyczna,

PKD 88.99.Z     Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

PKD 90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

PKD 94.91.Z     Działalność organizacji religijnych.

§19.

Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane mogą być tylko na realizację celów statutowych Fundacji.

 

 

Rozdział  VI

LIKWIDACJA, ŁĄCZENIE ORAZ ZMIANA STATUTU

§20.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją za zgodą Rady wyrażoną w formie uchwały zatwierdzonej przez Fundatora.
 2. W wyniku połączenia Fundacji z inną fundacją powstaje nowa fundacja, która wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Fundacji oraz przejmuje wszelkie aktywa
  i pasywa Fundacji.

§21.

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Fundatora po konsultacji z Radą Fundacji.

§22.

 1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku:
  1. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
  2. braku środków finansowych i majątku pozwalającego na prowadzenie przez Fundację działalności statutowej.
 1. O rozpoczęciu likwidacji i ustanowieniu likwidatora postanawia Rada w drodze uchwały.
 2. Przekazanie składników majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji następuje
  na rzecz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.