Order of Malta

Projekty

Fundacja Regionalnej Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie wraz z Partnerem Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach realizuje projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„SAMODZIELNOŚĆ TO NIE SAMOTNOŚĆ!”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.1. Aktywna integracja  dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Celem projektu  jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 2 społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne na terenie miasta Chorzowa. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację 2 Programów Aktywności Lokalnej – złożonych z czynników aktywizujących społecznie, edukacyjnie i zawodowo – skierowanych do 48 członków chorzowskich społeczności lokalnych (osób niepełnosprawnych (20K/28M)(w tym 21 ONI (8K i 13M)) w wieku 18-64 lat nieaktywnych zawodowo) ukierunkowanego na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększania szans na zatrudnienie co zostanie zrealizowane do 31.10.2021 roku.

Dla uczestników projektu oferujemy:

– opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla każdego uczestnika

– zajęcia z otoczenia uczestników projektu

– pikniki integracyjne

– kursy zawodowe

– mieszkanie wspierane

– asystenta osoby niepełnosprawnej na zajęciach

– pośrednictwo pracy

– animatora lokalnego

– stypendia szkoleniowe

– coaching indywidualny dla każdego uczestnika projektu

– warsztaty grupowego aktywnego poruszania się po rynku pracy

– zajęcia grupowe treningu motywacji do podjęcia zatrudnienia

– zajęcia grupowe treningu niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym

– zajęcia grupowe trening kompetencji społecznych

– zapewniamy catering w postaci (przerwy kawowej wraz z obiadem na zajęciach)

– zwrot kosztów przejazdu

Wartość projektu:

839 920,00

Okres realizacji projektu:

01.09.2019 – 31.10.2021

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w Chorzowie (obszar funkcjonalny ZIT)

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu Lidera:

Ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów

Kierownik Projektu: Marcin Moskwa

numer telefonu: +48 503 373 639

Lub adres e-mail: biuroprojektu@rfpn.org

Lub w biurze Partnera:

Ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice

Koordynator projektu: Ewa Warecka

numer telefonu: + 48 508 387 013

Lub email: biuroprojektu@rfpn.org